• Vsebina košarice
  • Košarica je prazna.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://store.siddharta.net

V povezavi z obiskano spletno trgovino https://store.siddharta.net in nakupom izdelkov na njej, velja, da je:

Ponudnik spletne trgovine oziroma prodajalec

FINIS MUNDI, prireditvena agencija in založništvo, d.o.o.

Ravbarjeva ulica 5

1000 Ljubljana

Matična številka: 2259010000

Davčna številka: SI 58231277
elektronski naslov: store@siddharta.net
telefon: +386 (0)31 706 695

Ponudnik FINIS MUNDI, prireditvena agencija in založništvo, d.o.o. je od dne 22. 12. 2006 vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko vpisa 14579500 kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 8.820 EUR. Družba je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

Uvodne definicije pojmov
 • FINIS MUNDI, prireditvena agencija in založništvo, d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka in ponudnica lastne spletne trgovine - https://store.siddharta.net (v nadaljevanju: spletna trgovina) in prodajalka izdelkov na njej.
 • Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://store.siddharta.net (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ter drugimi zakonskimi ter podzakonskimi akti predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da družba potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: https://store.siddharta.net,
 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: uporabnik oziroma obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
 • registrirani uporabnik: je obiskovalec, ki je z vnosom zahtevanih podatkov in s klikom na gumb »Registriraj se« in s posredovanjem svojega soglasja k določilom teh Splošnih pogojev, registriral svoj uporabniški račun v skladu s poglavjem »Registracija uporabniškega računa« teh Splošnih pogojev,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila,
 • potrošnik: skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti,
 • kupec: je uporabnik, ki je na spletni trgovini uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni trgovini opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljenem nakupu obvesti kupca, ki ni potrošnik o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje.
Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani svoje košarice v trenutku, ko klikne na gumb »NAKUP«.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni trgovini.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://store.siddharta.net/pogoji-uporabe.html. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Vsebine spletne trgovine so potrošnikom na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, v teh dveh jezikih pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://store.siddharta.net/zasebnost.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni trgovini.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec kliknil na gumb »Oddaj naročilo« ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://store.siddharta.net/pogoji-uporabe.html spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev


Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

- elektronsko sporočilo na naslov: store@siddharta.net
- ali fizično zahtevo na naslov:
Siddharta Web Store

Gradišče 15 B

1360 Vrhnika

Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika

Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti zgolj kot registrirani uporabnik. Obiskovalec lahko registrira nov uporabniški račun tako, da na podstrani »Prijava« vnese svoj elektronski naslov, fizični naslov za dostavo in geslo za dostopanje do računa, ter klikne na gumb »Registriraj se«.

V kolikor bi uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko to stori tako, da družbo v zvezi s tem kontaktira preko elektronskega naslova store@siddharta.net.

Uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne trgovine ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Družba ne odgovarja v zvezi z zlorabami osebnih podatkov, v kolikor so te izključna posledica napake oziroma varnostne pomanjkljivosti na strani uporabnika.

Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca.

Vsak uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo preko elektronskega naslova store@siddharta.net.

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni trgovini izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

Odgovornost za delovanje spletne trgovine

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne trgovine preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne trgovine in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, ter glede prenesenih podatkov, fotografij, video in avdio vsebin ter drugih objavljenih vsebin, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne trgovine.

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

Družba dostopanje do spletne trgovine s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni trgovini izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku, navigaciji ter izvedbi nakupa na spletni trgovini družbi vselej jamči, da je star najmanj 16 let ter da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 16 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Postopek izvedbe nakupa na spletni trgovini je bil ustvarjena ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov. Družba posledično ne zbira niti letnic rojstva uporabnikov, niti podatka o tem, ali ima uporabnik oziroma kupec polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa na spletni trgovini.

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub zgoraj navedeni prepovedi uporabe opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu store@siddharta.net, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 16 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:
 • navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;
 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine s klikom na slike izdelkov;
 • ogled  posameznega izdelka s klikom na sliko izdelka ter izbor količine (oz. velikosti) za nakup;
 • dodajanje izbranega paketa oziroma izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico« in prehod na zaključek nakupa ;
 • pred zaključkom nakupa se na podstrani košarice vrši pregled izdelkov v košarici, njihovih količin, cen in morebitnih popustov. Na tem mestu se prav tako vrši spreminjanje količin izdelkov v košarici s klikom na gumb »Posodobi« oziroma »Odstrani«, vrši pregled skupne cene z DDV in stroški pošiljanja pod postavko »SKUPAJ«. S klikom na gumb »Blagajna« kupec obišče naslednji nakupni korak;
 • v kolikor kupec nakup opravlja prvič lahko vnese zahtevane podatke in ustvari nov uporabniški račun s klikom na gumb »Registriraj se«. Kupec se lahko za izvedbo nakupa registrira tudi s storitvijo »Facebook prijava« oziroma »Google prijava«;
 • registriran kupec lahko nato na podstrani »Blagajna« vrši pregled in izbor plačilne metode (plačilo z bančno kartico oziroma plačilo po predračunu). Kupec mora prav tako izbrati plačilni naslov in način plačila. Privzeto je izbrana možnost enakega plačilnega naslova kot je dostavni naslov. Lahko pa to možnost kupec odznači in vnese drug naslov;
 • Podstran pregled in potrditev predstavlja zadnji nakupni korak in je namenjena pregledu sestave celotnega naročila skupaj z zneskom plačila nakupa, ki vključuje tudi stroške dostave. S klikom na gumb »NAKUP« kupec potrdi naročilo in prejme povzetek preko elektronske pošte. Pri načinu plačila s predračunom se po potrditvi prikaže stran z vsemi podatki za bančno nakazilo. Če kupec izbere način plačila s kreditno kartico, pa se preko HTTPS protokola in SSL certifikata naloži tako imenovana HPP stran (Hosted Payment Page), kjer kupec vnese podatke kreditne kartice in se znesek plačila, po uspešno opravljeni transakciji, nemudoma bremeni s transakcijskega računa. Če pri transakciji pride do napake, je kupec o tem obveščen in preusmerjen na stran naročila znotraj svojega računa v spletni trgovini, kjer ima možnost ponovne izvedbe transakcije tako, da klikne na gumb »Ponovi transakcijo«.
 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve;
 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne izvedeno plačilo (glej poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev). Kupec v ločenem sporočilu prejme tudi kodo za sledenje naročilu, ko je naročilo odposlano na njegov naslov.
Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:
- kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;
- je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;
- je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne trgovine ali z drugim namenom, ki je očitno zavajajoč;
- je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;
- družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;
- je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;
- je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
 • vidi in pregleda izdelke, ki jih je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda opis posameznega izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine  oziroma novo celotno ceno naročila (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese novo številko izbrane količine);
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese zmanjšano številko količine) in s tem avtomatično zmanjša celotni znesek naročila.
Pred potrditvijo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;
 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;
 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.);
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;
pri čemer ima pri vsakem nakupnem koraku kupec možnost, da se vrne korak nazaj (npr. klik na gumb »Nazaj« v brskalniku, klikne na novo polje spustnega menija, ki se odpre s klikom na simbol treh vodoravnih črt v zgornjem levem kotu trgovine, klikne na logotip družbe, ipd.).

Cene izdelkov

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne trgovine. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih ter vsebujejo DDV. Cene izdelkov veljajo do odprodaje zalog.

Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.

Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

Načini plačila

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:
 • s plačilno kartico MasterCard,

 • s plačilno kartico Visa in Visa Electron,

 • s plačilno kartico Activa,

 • s plačilno kartico Maestro,

 • s plačilom po predračunu.
Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

Posredovanje računa

Družba ob nakupu izdelkov kupcu posreduje račun tako, da ga natisne in vstavi v paket. Na računu je navedena razčlenjena cena skupaj z DDV-jem in vsemi morebitnimi drugimi stroški, ki so povezani z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost oddanih podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

Dostava

Družba sodeluje z naslednjim partnerjem za dostavo:

- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

Družba dostavlja blago v vse države sveta.

Družba se trudi naročeno blago dostaviti v najkrajšem možnem času, kar znotraj Slovenije praviloma predstavlja rok 3 do 10 delovnih dni, izven Slovenije pa od 7 do 14 dni.

V primerih, ko kupec naroči blago, ki mu ga družba  zaradi nepredvidljivih razlogov ne more dostaviti v dogovorjenem roku,  bo kupec o tem obveščen  preko posredovanih kontaktnih podatkov.

Izdelek kupljen v spletni trgovini bo dostavljen na naslov dostave preko poštnega sistema, ki je lasten vsaki državi. 

Stroški dostave se obračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije pri čemer povprečna cena dostave znaša 3 €. Cena dostave je odvisna od teže naročila in se kot taka navede na zaključnem koraku nakupa. V primeru ponovne dostave se lahko kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.

Dostavo znotraj EU zaračunavamo po enotni ceni 10 € in za ostali svet 15 €.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Posebne oznake izdelkov
 • Novi izdelki: z oznako "Novo" je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
 • Znižanja: z oznako "Popust" oziroma »Akcija« oziroma s prečrtanjem cene je označen izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri glede na ceno, ki jo je izdelek imel pred prejemom te oznake. Odstotek oziroma višina znižanja je navedena ob izdelku (t.j. izpisan odstotek oziroma prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Izdelki so znižani naključno število dni, saj znižanja redno posodabljamo glede na aktualno stanje zalog in zabeleženo količino povpraševanja. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bomo v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako »Popust« oziroma »Akcija« ter pripisali oznako »Trenutno ni na zalogi«.
 • Razprodani izdelki: z oznako "Trenutno ni na zalogi" oziroma »Razprodano« je lahko označen izdelek, ki ga v spletni trgovini trenutno ni na zalogi in ga ne bo mogoče pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka.
 • Ocene in mnenja o izdelkih: z zvezdicami oziroma številkami družba objavlja ocene izdelkov, ki jih sama oziroma s pomočjo partnerjev občasno pridobiva (npr. s pomočjo anketiranja kupcev) na vseh pripadajočih spletnih mestih in povezanih družbenih omrežjih, kakor tudi preko drugih elektronskih kanalov.
Odstop od pogodbe

Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč?
Skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov, kupec med drugim nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:
- o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat

Ker je spletna trgovina med drugim namenjena tudi prodaji glasbenih zgoščenk gre pri tej vrsti blaga za blago, glede katerega žal ni mogoče odstopiti od sklenjene pogodbe o dobavi blaga na daljavo, v kolikor ste blago (CD zgoščenko) že odprli.

Odstop prav tako ni mogoč pri drugih tipih izdelkov oziroma pogodb, ki so prav tako opredeljene v 43. č členu Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti?

Ne glede na nadpisano je v vseh drugih primerih izdelkov, ki jih kupite preko spletne trgovine odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 15 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.

Navedeni 15 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljalca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).
Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

- elektronski naslov družbe:
store@siddharta.net

- fizični naslov družbe:
Siddharta Web Store

Gradišče 15 B

1360 Vrhnika

Kot obrazec za odstop lahko kupec uporabi tudi naslednji vzorec, tako da ga prepiše oziroma prekopira na list papirja in ga pošlje na naslov družbe (oziroma tako, da ga prekopira v elektronsko sporočilo in ga pošlje na zgoraj navedeni elektronski naslov), ter pred tem izpolni polja, ki so označena z *:

Siddharta Web Store

Gradišče 15 B

1360 Vrhnika

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: * (navedete izdelke, ki ste jih kupili).
Blago je bilo naročeno dne: * in prejeto dne: b*
Ime kupca: *
Naslov kupca: *
Podpis kupca: * (samo če se obrazec pošlje na papirju)
Datum: *


Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 30 dnevnem roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke.

Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:
po pošti na fizični naslov družbe:
Siddharta Web Store
Gradišče 15 B

1360 Vrhnika

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Družba ne bo upoštevala vračil izdelkov, katerih embalaža oziroma varnostni pečat je bil odprt, izdelek pa sodi v kategorijo zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov.

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Družba ne sprejema pošiljk z odkupnino.

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni trgovini družbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarne napake na izdelku

Izdelek ima stvarno napako, če nima:
 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka spletne trgovine, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini.

Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:
 • odpravo napake,
 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • vračilo plačanega zneska.
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb


Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:
- elektronski naslov družbe:
store@siddharta.net

- fizični naslov družbe:
Siddharta Web Store

Gradišče 15 B

1360 Vrhnika

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da se v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, videoposnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. tako, da bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

- elektronskega naslova družbe
store@siddharta.net

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni trgovini.

Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:
- https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletnega trgovine, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last družbe oziroma njenih partnerjev.

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejenost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na spletni trgovini.

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletni trgovini je strogo prepovedano.

Dovoljena uporaba

Spletne trgovine ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje spletne trgovine; (ii) interakcija z gumbi, kontaktnimi obrazci in drugimi vidiki spletne trgovine za izvedbo nakupa, (iii) deljenje in objava povezave do spletne trgovine. 

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s spletne trgovine mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana.

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja uporabnikom kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo:
 • glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini, pri čemer velja, da so vse slike izdelkov simbolične,
 • podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne trgovine,
 • podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh Splošnih pogojev,
 • morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, pri čemer so te informacije natančneje opredeljena v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
 • plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico« oziroma v poglavjih »Dostava« in »Načini plačila« teh Splošnih pogojev,
 • pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napak: so navedene v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene potrošniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.
Druge informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred izvedbo nakupa glede:
 • naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, številke telefaksa in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev,
 • naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe / obstoja pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

Vklopi razum zahtevaj računDružba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Vklopi razum, zahtevaj račun!

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1. 8. 2021 dalje.


FINIS MUNDI d.o.o.